Være Sammen,- en handlingsplan mot mobbing, for vennskap

Flåklypas «Være sammen - handlingsplan mot mobbing, for vennskap» er bygget på Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen. En plan som viser hvordan Bærumsbarnehagene arbeider med det psykososiale miljøet i barnehagen, hvordan de ansatte styrkes i arbeidet mot mobbing og hvilke rutiner barnehagen har i arbeidet med forebygging av mobbing.  Bærum kommune har et tverrfaglig samarbeid.  I enkelte saker kan det være naturlig å ta kontakt med helsestasjon, PPT, barnevern eller skole.

Barnehageloven stiller klare forventninger til barnehagens forpliktelser for å skape et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø for barn.

Rammeplanen sier Barnehagen skal fremme positive holdninger som motvirker avvisning, mobbing og vold (s. 23).

Fagkveld: Mobbing i barnehagen- finnes det?

I april 2015 kom Barnehagemeldingen for barnehagene i Bærum. I tillegg til Flåklypas øvrige styringsdokumenter er den førende for hva vi skal ha fokus på i arbeidet vårt. Et av satsningsområdene i perioden 2015 – 2025 er å forebygge og arbeide mot mobbing. Innen 2016 skal alle barnehagene i Bærum ha utarbeidet hver sin handlingsplan mot mobbing. På det grunnlaget ble eier, foreldre og ansatte inviterte vi til Fagkveld i Flåklypa barnehage 9 mai 2016. 

Flåklypa- avtalen:

For å skape en barnehage fri for mobbing har foreldre og ansatte i Flåklypa diskutert og blitt enige om følgende; 

 • å samarbeide til barnas beste
 • å hilse på, snakke med alle barn, invitere barn med hjem, og legge til rette for nye vennskap
 • å tenke vennskap som beskyttelse mot mobbing
 • å ta ansvar for at alle barn får mulighet til å være sammen med andre og utvikle vennskapsrelasjoner
 • å støtte og hjelpe barn som ikke klarer å danne vennskap selv
 • å snakke positivt om andre barn, foreldre, personalet og barnehagen
 • å melde fra til barnehagen, dersom det oppdages erting/mobbing blant barna
 • å gi tilbakemeldinger på barnets trivsel og opplevelser
 • å følge opp informasjon og ha et tett samarbeid med barnehagen
 • å være voksne med varme hjerter og kloke hoder på veiene av eget og andres barn
 • å være gode rollemodeller, fremsnakke hverandre og være gjennomtenkte på hva vi sier og uttrykker når barn er tilstede
 • å styrke barns selvfølelse
 • å jobbe med barns omsorg og empati for hverandre
 • å se, lytte, gi og vise interesse også for andres barn
 • å åpne for mangfold på tvers av alder, kjønn og ulikheter
 • å gi god informasjon om hva som «rører seg»
 • å inkludere alle barn & voksne som er en del av «Flåklypa familien»
 • å være «Den ene» (ref. Unicef/ foreldremøte)
 • å ha null toleranse for ekskludering
 • å ha lav terskel, være åpne og ærlige mot hverandre når det er til barnas beste
 • å jobbe med relasjoner og være rause med alle i fellesskapet Flåklypa
 • å tenke «dugnadsånd», kreves «en hel landsby for å oppdra et barn»
 • å unngå klikkdannelser i form av klubber, grupper og faste henteordninger
 • å ha klare «kjøreregler» for bursdager
 • å gi barn en trygghet på at de kan dele alt med voksne hjemme og i barnehagen
 • å støtte barn i å sette ord på følelser, bekrefte barnas følelser og alltid se etter gode løsninger
 • å sørge for felles møteplasser og arrangementer der foreldre både med og uten barn møtes
 • å skriftliggjøre bekymringer
 • å gjøre seg kjent med barnehagens rutiner for forebygging av mobbing
 • å gjøre seg kjent med tiltaksplan ved mobbing eller krenkende adferd

http://www.vaeresammen.no/for-foreldre/   

http://www.vaeresammen.no/ressurser-aktuelt/mobbing-i-barnehagen

http://nhi.no/forside/hvordan-oker-du-barnets-selvfolelse-46122.html

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Trivsel/trivselsveileder

https://www.youtube.com/watch?v=GyDlvroM114

Bilder

Filer