Årsplan 2018/2019

Årsplanen 2018/2019

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold følges opp, dokumenteres og vurderes.

Årsplanen gir en oversikt over våre planer og prioriteringer gjennom året, og innsikt i våre mål og metoder. Årsplanen konkretiserer de ulike fagområdene i rammeplanen, som er beskrevet i vår Pedagogisk plattform for Flåklypa barnehage 2015-2020.

Årsplanen for barnehageåret 2018/2019 er ferdig utarbeidet, og fastsatt av Su.

Alle barn i barnehagen skal oppleve progresjon i barnehagens innhold, gjennom å utvikle seg, lære og oppleve fremgang. For å sikre progresjonen i alle aldergrupper, ledes aldersgruppene av en fast pedagog som står ansvarlig for å implementere og tilpasse det pedagogiske Årshjulet aldersadekvat. Barna, alle aldersgruppene, skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Progresjonen underbygges i didaktiske periode planer for hver aldersgruppe som bygger på Århjulet og ukesoversikten.

 Være Sammen programmet og Språkløyper er to av våre hovedsatninger barnehageåret 2018/2019.

"Være sammen" programmet www.vaeresammen.no er fortsatt en viktig statsning under barns sosiale utvikling, med særlig fokus på utfordrende atferd, relsjonsbygging og tilslutning felles verdier.
Programmet skal hjelpe ansatte i barnehagen og foreldrene til å utvikle en autoritativ voksenrolle overfor barna, og utvikle gode relasjoner og medvirkende barn. Vi viderefører også arbeidet med barns selvbilde og mestring. Vi ønsker å styrke og videreutvikle et positivt selvbilde hos barn. Barn trenger oppmuntring, og tilrettelagte muligheter for selv å se at det lykkes. «Det barnet kan mestre med kyndig hjelp i dag, kan det mestre alene i morgen» (Lev Vygodsky)

Målet for Språkløyper er å styrke barn sine språk-, lese- og skriveferdigheter. Målsettingen skal bli nådd ved hjelp av kompetanseutvikling hos ansatte i barnehage, gjennom arbeid med nettbaserte, gratis utviklingsressurser på www.sprakloyper.no. Utviklingsressursene deles inn i 4 deler; Språk og leseaktiviteter, språkhverdag, språkvansker og overgang barnehage-skole.

 

Bilder

Filer