Om oss

Flåklypa- et godt sted å være, et godt sted å lære for barn, foreldre og ansatte!

Flåklypa barnehage har helt siden oppstart i 2006 vært en barnehage med høy kvalitet. Kvaliteten på det det som til daglig foregår i barnehagen er avgjørende for hvordan barna trives og utvikler seg. På individnivå handler det om prosesser for lek, læring, danning, utvikling, omsorg, trygghet, involvering og engasjement. Og på barnehagenivå prosesser om relasjoner mellom barn, foresatte og ansatte.

Flåklypas pedagogiske plattform for årene 2015-2020 gir innsikt i det overordnede som styrer vårt arbeid i barnehagen. Sammen med barnehageloven og rammeplanen for barnehagene i Norge er det satsningsområdene våre: Ernæring= Sundt og godt, fysisk aktivitet, nærmiljøet og barns sosiale utvikling som er barnehagens grunnstener. Årsplanen som vedtas i Samarbeidsutvalget i september hvert år danner grunnlaget for detaljerte måneds- og ukeplaner hvor vårt rammeverk er ivaretatt hver eneste dag gjennom året.

Samarbeid mellom barnehagen og foreldre er helt avgjørende for barnets trivsel og fungering i barnehagen. Gjensidig kommunikasjon er derfor noe vi tar på alvor. Våre ansatte har daglig kontakt med foreldrene i bringe- og hente situasjoner. Gjennom vårt kommunikajsonssytem Vigilo Barnehage, blir også all informasjon om barnet registrert og lagret og viktige beskjeder kommer opp som meldinger i systemet. Hver dag blir det også lagt ut en dagsrapport med bilder av dagens høydepunkter. Foreldrene trekker frem på hvert eneste foreldremøte hvor fanstastisk det er å ha så god oversikt og kommunikasjon med barnehagen gjennom Vigilo.

Omsorgs- leke og læringsmiljøet er de viktigste innsatsfaktorene i barnehagen vår. Flåklypa er en liten barnehage med to avdelinger og to relativt små barnegrupper som igjen er delt inn i aldersbestemte grupper. Barnehagen har et godt fysisk miljø i et nytt hus fra 2006 som ble bygget for barnehagedrift. Utearealet vårt er tilpasset alle de ulike nivåene i barnegruppen. Vi har moderne utstyr og materiell tilpasset barna i alle aldersgrupper. Vi jobber kontinuerlig med barnas medvirkning i barnehagehverdagen. I Flåklypa blir barnas stemme hørt, vi tar barnas interesser på alvor, lar barnas interesser komme til uttrykk i månedsplanene, lar de ta egne valg og involverer alle barna i det daglige arbeidet i barnehagen.

Personalet er vår aller viktigste ressurs, og deres samspill med barna gir barnehagen konkret innhold og kvalitet. Vi har en stabil personalgruppe med full pedagogdekning hvor antall barn per voksen er ivaretatt. Med tilstrekkelig tid og oppmerksomhet bistår barnehagens ansatte barna til god utvikling og læring.

Flåklypa har gjennom årene funnet sine tradisjoner til glede og forventninger for barn, foreldre og personale. Tradisjoner skaper ”knagger” for de ulike årstidene og skaper vår egen indre kultur og identitet. Det gir av og til også barna anledning til og vise foreldrene mer av deres egen hverdag. Årets høydepunkt i Flåklypa er olabil løpet "Flåklypa Grand Prix" som hvert år arrangeres i "Nonnebakken" utenfor barnehagen.

Flåklypa har et godt samarbeid med de andre instansene som har medansvar for barnas oppvekstmiljø, blant annet helsestasjonen på Storøya, barnevernet, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og skolene på Snarøya.

Velkommen til oss!