Fysisk aktivitet

Flåklypa vil være med på å legge grunnlag for barnas opplevelse av fysisk aktivitet, og har hatt tradisjoner for å tilrettelegge for god motorisk utvikling gjennom den frie leken. Fysisk aktivitet er innarbeidet i barnehagens planer, og har solid forankring hos alle ansatte, som er gode rollemodeller og stimulerer barna til å være fysisk aktive.
 
Barn lærer sansemotorisk de første leveår og fysisk aktivitet er et sentralt begrep i hele førskolealderen. For å stimulere til fysisk aktivitet, legger barnehagen til rette for at også de minste barna skal få oppleve mestring og trivsel i forhold til bruk av egen kropp, bla. gjennom faste gymtimer hver uke.
 
Varierte tilbud innen fysisk aktivitet er av stor betydning. Vi bruker barnehagens inne- og utemiljø aktivt, samt natur og nærmiljø. Målet for all aktivitet vi gjør er å gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv - uansett årstid. Barnehagen har også et godt samarbeid med foreldrene for å stimulere til fysisk aktivitet i bringe- og hente situasjoner.
 
Barn opplever glede, trivsel, mestring og vennskap når de er fysisk aktive.